NAM MÔ A DI ĐA PHÂT Công đức của sáu chữ danh hiệu Nam mô A di đà Phật thuộc về chúng ta

NAM MÔ A DI ĐA PHÂT
Công đức của sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật thuộc về chúng ta!
Sự vãng sanh của chúng ta là do đức Phật A-di-đà thành tựu, đó là lẽ thường, vốn là như vậy, không phải từ bên ngoài được.
Nương theo công đức của sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
Giai đoạn đầu, hành nhân có thể sẽ cảm thấy phấn khởi: “Tôi bỗng dưng phát tài rồi, sao tôi có được một khoản lớn thế này?”, trải qua thời gian lâu dài sẽ cảm thấy bình thường, thậm chí là lẽ rất thường.
Đại sư Ấn Quang nói: Chớ đặt nặng vấn đề, danh hiệu đức Phật mọi người đều biết, hễ chịu niệm thì trước sau gì bạn cũng được vãng sanh.
Chúng ta niệm Phật chính là như thế, chúng ta chắc chắn được vãng sanh, không nên cho rằng cần phải có những yêu cầu đặc biệt nào đó mới được.
Pháp sư Tịnh Tông
Nam-mô A-di-đà Phật

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *